อาจารย์ออกข้อสอบ

ดร.ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ 

 • อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Education Social and Culture , University of Utha, U.S.A.

ณัฐวิชช์  ทองศิริเศรษฐ์

 • อักษรศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาจีน
 • จบการศึกษาปริญญาโท สาขา Master of International Business จากมหาวิทยาลัย La Trobe University เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
 • รางวัลที่ 3 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแก่ชาวจีนโพ้นทะเล เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. 2553
 • ผ่านโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 3
 • ผ่านโครงการอบรมโครงการ 孔子学院本土教师研修班 (Confucious Institute Local Teacher at East China Normal University)

กวิวัณย์  ตันธนวิกรัย

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาควิชาภาษาตะวันตก (สเปน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ) 

เกียรติภูมิ นันทานุกูล

 • อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการละคร (หลักสูตรเกียรตินิยม เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.A. in Arts and Aesthetics, School of Arts and Aesthetics, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

ณัษฐวุฒิ  กองสวัสดิ์

 • อักษรศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • TOEIC 985/990 คะแนน

ชุติมาพร  วรรณวงษ์

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค (Chemical Technology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ภาษิตา ตันธนวิกรัย

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิรวุฒิ จึงศิรกุลวิทย์

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการการขยายโอกาสการศึกษาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) พ.ศ. 2551