เลือกรายชื่อชุดทดสอบจากด้านซ้าย

ชุดข้อสอบ » วิชาทั้งหมด

สถานะ ออกเมื่อ ชื่อชุดข้อสอบ เครดิต
» 22/04/2013 ข้อสอบ GATPAT วิชา GAT1 เชื่อมโยง ชุดที่ 1 50
» 11/03/2014 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 30
» 11/03/2014 ข้อสอบ O-NET การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1 50
» 11/03/2014 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 30
» 11/03/2014 ข้อสอบ O-NET ศิลปะ ชุดที่ 1 20
» 11/03/2014 ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1 20
» 14/03/2014 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่ 1 30
» 25/04/2014 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 50
» 25/04/2014 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 30
« 25/04/2014 ข้อสอบ PAT 7.3 ความถนัดทางด้านภาษาญี่ปุ่น ชุดที่ 1 50
¨ 02/05/2014 ข้อสอบ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่ 1 50
» 02/05/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 1 50
» 06/05/2014 **ข้อสอบทดสอบระบบ E-Pretest สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก** 0
» 06/05/2014 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 30
¨ 06/05/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ชุดที่ 1 50
« 07/05/2014 ข้อสอบ PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน ชุดที่ 1 50
« 07/05/2014 ข้อสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 50
« 07/05/2014 ข้อสอบ O-NET การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2 20
« 08/05/2014 ข้อสอบ PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน ชุดที่ 2 50
¨ 08/05/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 2 50
« 08/05/2014 ข้อสอบ PAT 7.5 ความถนัดทางด้านภาษาอาหรับ ชุดที่ 1 50
« 09/05/2014 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่ 1 30
» 15/05/2014 ข้อสอบ O-NET ศิลปะ ชุดที่ 3 20
« 21/05/2014 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 30
« 21/05/2014 ข้อสอบ O-NET ศิลปะ ชุดที่ 2 20
« 29/05/2014 ข้อสอบ GATPAT วิชา GAT2 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 50
« 30/05/2014 ข้อสอบ O-NET การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 3 20
¨ 30/05/2014 ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 2 20
« 30/05/2014 ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 3 20
« 30/05/2014 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่ 2 30
« 04/06/2014 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่ 3 30
« 04/06/2014 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 30
« 05/06/2014 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Error Identification ชุดที่ 1 20
« 05/06/2014 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Structure ชุดที่ 1 20
» 05/06/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 3 50
« 06/06/2014 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่ 4 30
« 09/06/2014 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 30
» 09/06/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 4 50
« 09/06/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 5 50
« 10/06/2014 ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ชีววิทยา ชุดที่ 1 50
» 10/06/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา ชุดที่ 2 50
« 12/06/2014 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 50
« 16/06/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชา ฟิสิกส์ ชุดที่ 1 50
« 16/06/2014 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 30
» 16/06/2014 แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ ชุดที่ 1 8
« 16/06/2014 แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 8
« 18/06/2014 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่ 3 30
« 24/06/2014 ข้อสอบ PAT3 ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 50
« 26/06/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี ชุดที่ 1 50
« 30/06/2014 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 50
« 30/06/2014 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 50
« 03/07/2014 แบบฝึกหัดความรู้ทั่วไป เรื่อง ตัวละครในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 0
« 04/09/2014 ข้อสอบ GATPAT วิชา GAT1 เชื่อมโยง ชุดที่ 2 50
« 04/09/2014 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Structure ชุดที่ 2 10
« 09/09/2014 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Structure ชุดที่ 3 10
« 15/09/2014 ข้อสอบ GATPAT วิชา PAT 7.4 ภาษาจีน ชุดที่ 1 50
« 16/09/2014 แบบฝึกหัดวิชาภาษาจีน เรื่องลักษณนาม ชุดที่ 1 15
« 16/09/2014 แบบฝึกหัดวิชาภาษาจีน เรื่องคำวิเศษณ์และคำคุณศัพท์ ชุดที่ 1 15
« 16/09/2014 ข้อสอบ IELTS Academic Reading ชุดที่ 1 20
« 16/09/2014 ข้อสอบ IELTS Academic Reading ชุดที่ 2 20
« 18/09/2014 แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันและโดเมน ชุดที่ 1 20
« 18/09/2014 แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ รวมอัตนัย ชุดที่ 1 20
« 19/09/2014 แบบฝึกหัดวิชาภาษาจีน เรื่องการอ่านพินอิน ชุดที่ 1 15
« 19/09/2014 แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและตัวเลข, ความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 8
« 19/09/2014 แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ, อนุกรม, เรขาคณิต ชุดที่ 1 20
« 10/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 20
« 10/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 20
« 11/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 20
« 11/11/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1 50
¨ 11/11/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 50
« 12/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4 20
« 12/11/2014 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา GAT2 ภาษาอังกฤษ (Odd one out) ชุดที่ 1 15
« 12/11/2014 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา GAT2 ภาษาอังกฤษ (Meaning Recognition) ชุดที่ 2 15
« 12/11/2014 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา GAT2 ภาษาอังกฤษ (Meaning in context) ชุดที่ 3 15
« 12/11/2014 ข้อสอบ GATPAT วิชา GAT2 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 50
« 12/11/2014 ข้อสอบ GATPAT วิชา GAT2 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 50
« 13/11/2014 ข้อสอบ GATPAT วิชา GAT2 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 50
« 13/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาสังคมศึกษา (ศาสนาพุทธ-คริสต์) ชุดที่ 1 20
« 13/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาสังคมศึกษา (ศาสนาคริสต์) ชุดที่ 2 20
« 13/11/2014 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT2 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ชุดที่ 1 15
« 13/11/2014 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT2 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ชุดที่ 2 15
« 13/11/2014 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT2 วิทยาศาสตร์ (โลกและดาราศาสตร์) ชุดที่ 3 7
« 13/11/2014 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT2 วิทยาศาสตร์ (โลกและดาราศาสตร์) ชุดที่ 4 7
« 13/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) ชุดที่ 1 20
« 13/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) ชุดที่ 2 20
« 13/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ชุดที่ 1 20
« 13/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ชุดที่ 2 20
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ชุดที่ 3 8
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ชุดที่ 4 8
¨ 14/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ชุดที่ 1 20
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ อัตนัย) ชุดที่ 2 20
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ อัตนัย) ชุดที่ 3 5
» 14/11/2014 แบบฝึกหัด 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 20
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 20
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 10
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4 10
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5 10
¨ 14/11/2014 แบบฝึกหัด 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1 20
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2 20
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3 10
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 4 10
« 14/11/2014 แบบฝึกหัด 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 5 10
« 18/11/2014 ข้อสอบ GATPAT วิชา PAT7.4 ภาษาจีน ชุดที่ 2 50
« 26/11/2014 ข้อสอบ IELTS Academic Reading ชุดที่ 3 20
« 26/11/2014 ข้อสอบ IELTS Academic Reading ชุดที่ 4 20
« 26/11/2014 ข้อสอบ IELTS Academic Reading ชุดที่ 5 20
« 27/11/2014 ข้อสอบ IELTS Academic Reading ชุดที่ 6 20
« 28/11/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 50
« 28/11/2014 ข้อสอบ IELTS Academic Reading ชุดที่ 7 20
« 28/11/2014 ข้อสอบ IELTS Academic Reading ชุดที่ 8 20
« 01/12/2014 ข้อสอบ IELTS Academic Reading ชุดที่ 9 20
» 01/12/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2 50
« 01/12/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 50
» 02/12/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3 50
« 08/12/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 50
« 09/12/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา ชุดที่ 3 50
« 19/12/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชา ฟิสิกส์ ชุดที่ 2 50
» 22/12/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี ชุดที่ 2 50
« 23/12/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เคมี ชุดที่ 3 50
« 25/12/2014 ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชา ฟิสิกส์ ชุดที่ 3 50
« 27/08/2015 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Basic Grammar ชุดที่ 1 10
« 27/08/2015 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Basic Grammar ชุดที่ 2 10
« 04/09/2015 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา GAT เชื่อมโยง เรื่อง GAT เชื่อมโยงพื้นฐาน ชุดที่ 1 10
« 07/09/2015 แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย เรื่องเสียงในภาษา ชุดที่ 1 (สระ) 10
« 07/09/2015 แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย เรื่องพยางค์ ชุดที่ 1 10
» 17/09/2015 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Basic Grammar ชุดที่ 3 10
¨ 17/09/2015 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Word Form ชุดที่ 1 10
« 18/09/2015 แบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา เรื่อง แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ชุดที่ 3 10
« 30/09/2015 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง อักขรวิธี สระ ชุดที่ 1 10
¨ 20/10/2015 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง พยัญชนะ ชุดที่ 2 10
« 20/10/2015 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง สนธิ ชุดที่ 3 10
» 28/10/2015 ข้อสอบ GATPAT วิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 1 50
« 02/11/2015 ข้อสอบ GATPAT วิชา PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น ชุดที่ 2 50
» 16/11/2015 ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ย. 50) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 50
« 20/11/2015 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา สังคมศึกษา มีนาคม พ.ศ. 2548 50
« 24/11/2015 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา ภาษาไทย มีนาคม พ.ศ. 2548 50
« 27/11/2015 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา สังคมศึกษา ตุลาคม พ.ศ. 2547 50
« 03/12/2015 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา สังคมศึกษา มีนาคม พ.ศ. 2547 50
« 11/12/2015 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา สังคมศึกษา ตุลาคม พ.ศ. 2546 50
« 24/12/2015 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา สังคมศึกษา มีนาคม พ.ศ. 2546 50
» 07/01/2016 แบบฝึกหัดความรู้ทั่วไป เรื่อง อาเซียนศึกษา ชุดที่ 1 0
« 07/01/2016 แบบฝึกหัดความรู้ทั่วไป เรื่อง อาเซียนศึกษา ชุดที่ 2 0
« 07/01/2016 แบบฝึกหัดความรู้ทั่วไป เรื่อง อาเซียนศึกษา ชุดที่ 3 0
« 29/01/2016 ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 30
« 11/02/2016 ข้อสอบ GATPAT วิชา PAT 3 ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 50
¨ 19/02/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 0
« 19/02/2016 [NEW] แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง คำนามเพศชาย ชุดที่ 4 0
« 24/02/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 2 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ชุดที่ 5 15
« 26/02/2016 [NEW] ข้อสอบ GATPAT วิชา PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น ชุดที่ 3 50
« 26/02/2016 [NEW] ข้อสอบ GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 50
« 07/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง คำนามเพศหญิง (อิตถีลิงค์) ชุดที่ 5 10
« 17/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 10
« 21/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 10
« 22/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 4 10
« 22/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 5 10
« 22/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 6 10
« 22/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 7 10
« 22/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 8 10
« 22/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 9 10
« 22/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 10 10
« 30/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 11 10
« 30/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 12 10
» 30/03/2016 [NEW] แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 13 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 14 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 15 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 16 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 17 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 18 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 19 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัด GATPAT วิชา PAT 4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดที่ 20 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง คำนามนปุงสกลิงค์ ชุดที่ 6 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง คำนามเบ็ดเตล็ด (กติปยศัพท์) ชุดที่ 7 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง คำสรรพนาม ชุดที่ 8 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง กริยาอาขยาต ชุดที่ 9 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง กริยากิตก์ ชุดที่ 10 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง นามกิตก์ ชุดที่ 11 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง อัพยยศัพท์ ชุดที่ 12 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง สมาส ตัทธิต ชุดที่ 13 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง ประโยค (วาจก) ชุดที่ 14 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง ย่อหน้า ชุดที่ 15 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาบาลี เรื่อง สังขยาคุณนาม ชุดที่ 16 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Vocabulary ชุดที่ 1 10
« 31/03/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Vocabulary ชุดที่ 2 10
« 01/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Relative Clause ชุดที่ 1 10
« 01/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Relative Clause ชุดที่ 2 10
« 01/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Relative Clause ชุดที่ 3 10
« 01/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Modals ชุดที่ 1 10
« 01/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Articles ชุดที่ 1 10
« 01/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenses ชุดที่ 1 10
« 01/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tenses ชุดที่ 2 10
« 01/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง If-clause ชุดที่ 1 10
« 01/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง If-clause ชุดที่ 2 10
« 01/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Agreement of subjects and verbs ชุดที่ 1 10
« 04/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Error Identification ชุดที่ 2 10
« 04/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Error Identification ชุดที่ 3 10
« 04/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Finite / Non - Finite Verb ชุดที่ 1 10
« 04/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Finite / Non - Finite Verb ชุดที่ 2 10
« 04/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Linking Verb ชุดที่ 1 10
« 04/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Direct / Indirect Speech ชุดที่ 1 10
« 04/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective / Adverb ชุดที่ 1 10
« 04/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question Tag ชุดที่ 1 10
« 04/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Idiom and Preposition ชุดที่ 1 10
« 04/04/2016 ข้อสอบ GATPAT วิชา PAT 7.5 ความถนัดทางด้านภาษาบาลี ชุดที่ 1 50
« 05/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์และการลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ ชุดที่ 1 10
« 05/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์และการลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ ชุดที่ 2 10
« 05/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน ชุดที่ 1 10
« 05/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Structure ชุดที่ 4 10
« 05/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Mixed Grammar ชุดที่ 1 10
« 05/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Mixed Grammar ชุดที่ 2 10
« 05/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Mixed Grammar ชุดที่ 3 10
« 05/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Mixed Grammar ชุดที่ 4 10
« 05/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Mixed Grammar ชุดที่ 5 10
« 07/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading: Vocabs and Comprehension ชุดที่ 1 15
« 07/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading: Vocabs and Comprehension ชุดที่ 2 15
« 07/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading: Vocabs and Comprehension ชุดที่ 3 15
« 07/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading: Vocabs and Comprehension ชุดที่ 4 15
« 07/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading: Vocabs and Comprehension ชุดที่ 5 15
« 07/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading: Vocabs and Comprehension ชุดที่ 6 15
« 11/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading: Vocabs and Comprehension ชุดที่ 7 15
« 11/04/2016 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading: Vocabs and Comprehension ชุดที่ 8 15
« 11/04/2016 แบบฝึกหัดวิชา PAT 3 ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 10
» 30/06/2016 ข้อสอบ 30 มิย 2559 ใช้เพื่อทดสอบเว็บไซด์เท่านั้น 0
« 27/02/2017 ข้อสอบ 27 ก.พ. 0